Profiles

  • Paris Sellon
  • Competing for: United States

2019 Season

2018 Season

2017 Season

Competition Rank EUR Video
Doha
Class 11: Doha 2017 CSI5* 1.60m 20 0
Class 10: Doha 2017 CSI5* 1.55/1.60m 22 0
Class 07: Doha 2017 CSI5* 1.45/1.50m 30 0
Class 03: Doha 2017 CSI5* 1.45 m 43 0
Rome
Class 13: Rome 2017 CSI2* 1.45m / Grand Prix 20 0
Class 08: Rome 2017 CSI2* 1.40m 2 900
Class 03: Rome 2017 CSI2* 1.35/1.40m 13 0
Valkenswaard
Class 15: Valkenswaard 2017 CSI2* 1.35m 4 400
Class 13: Valkenswaard 2017 CSI2* 1.40m 40 0
Class 11: Valkenswaard 2017 CSI2* 1.40m 20 0
Class 05: Valkenswaard 2017 CSI5* 1.45/1.50m 0
Class 04: Valkenswaard 2017 CSI5* 1.60m 16 0
Class 03: Valkenswaard 2017 CSI5* 1.50/1.60m 16 0
Class 02: Valkenswaard 2017 CSI5* 1.50/1.55m 21 0
London
Class 14: London 2017 CSI5* 1.45/1.50m 47 0
Class 09: London 2017 CSI5* 1.55/1.60m 45 0
Class 05: London 2017 CSI5* 1.50/1.55m 36 0
Class 04: London 2017 CSI5* 1.45m 40 0
Chantilly
Class 05: Chantilly 2017 CSI5* 1.50/1.55m 32 0
Class 03: Chantilly 2017 CSI5* 1.55/1.60m 30 0
Class 02: Chantilly 2017 CSI5* 1.50/1.55m 3 13,800
Class 01: Chantilly 2017 CSI5* 1.45m 24 0
Monaco
Class 13: Monaco 2017 CSI5* 1.45/1.50 m 28 0
Class 09: Monaco 2017 CSI5* 1.55/1.60m - 2nd competition GCL 37 0
Class 05: Monaco 2017 CSI5* 1.50/1.55m - 1st competition GCL 48 0
Class 04: Monaco 2017 CSI5* 1.45 m 14 0
Hamburg
Class 15: Hamburg 2017 CSIYH1* 1.40m 54 0
Class 14: Hamburg 2017 CSIYH1* 1.35m 42 0
Class 04: Hamburg 2017 CSI5* 1.55m/1.60m - 2nd competition GCL 49 0
Class 03: Hamburg 2017 CSI5* 1.45m/1.50m 26 0
Class 02: Hamburg 2017 CSI5* 1.50m/1.55m - 1st competition GCL 33 0
Class 01: Hamburg 2017 CSI5* 1.45m 14 0
Mexico City
Class 09: Mexico City 2017 CSI5* 1.60m 8 8,000
Class 08: Mexico City 2017 CSI5* 1.55/1.60m - 2 nd GCL competition 11 2,700
Class 03: Mexico City 2017 CSI5* 1.50/1.55m - 1st GCL competition 31 0
Overall season
52nd place in GCT Ranking € 0.00
Total prize Money € 24,500.00

2016 Season

Competition Rank EUR Video
Vienna
Class 13: Vienna 2016 CSI5* 1.60m 32 0
Class 12: Vienna 2016 CSI5* 1.45/1.50m 14 0
Class 09: Vienna 2016 CSI5* 1.50/1.55m 18 0
Class 06: Vienna 2016 CSI5* 1.45m 49 0
Rome
Class 11: Rome 2016 CSI5* 1.60m (continued on Sunday) 31 0
Class 10: Rome 2016 CSI5* 1.45/1.50m 15 0
Class 07: Rome 2016 CSI5* 1.50/1.55m 9 1,838
Class 06: Rome 2016 CSI5* 1.45m 8 125
Valkenswaard
Class 17: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.40m 34 0
Class 16: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.45m 30 0
Class 14: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.45m 43 0
Class 13: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.40m 55 0
Class 11: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.45m 12 246
Class 09: Valkenswaard 2016 CSI2* 1.40m 26 0
Class 05: Valkenswaard 2016 CSI5* 1.55m 15 0
Class 04: Valkenswaard 2016 CSI5* 1.60m 41 0
Class 02: Valkenswaard 2016 CSI5* 1.50/1.55m 21 0
Class 01: Valkenswaard 2016 CSI5* 1.45m 55 0
Paris
Class 15: Paris 2016 CSI5* 1.50/1.55m 35 0
Class 11: Paris 2016 CSI5* 1.60m 38 0
Class 09: Paris 2016 CSI5* 1.45/1.50m 14 0
Class 05: Paris 2016 CSI5* 1.50m 33 0
Class 03: Paris 2016 CSI5* 1.45m 5 300
Cannes
Class 09: Cannes 2016 CSI5* 1.50 m 38 0
Class 05: Cannes 2016 CSI5* 1.45 m 49 0
Class 05: Cannes 2016 CSI5* 1.45 m 64 0
Class 04: Cannes 2016 CSI5* 1.45 m 0
Chantilly
Class 05: Chantilly 2016 CSI5* 1.50 m 12 1,750
Class 04: Chantilly 2016 CSI5* 1.60 m 43 0
Class 03: Chantilly 2016 CSI5* 1.45 m 28 0
Class 02: Chantilly 2016 CSI5* 1.50 m 18 0
Class 01: Chantilly 2016 CSI5* 1.45 m 21 0
Madrid
Class 12: Madrid 2016 CSI5* 1.60 m 16 1,600
Class 11: Madrid 2016 CSI5* 1.45 m 34 0
Class 08: Madrid 2016 CSI5* 1.50 m 28 0
Class 06: Madrid 2016 CSI5* 1.45 m 15 0
Miami Beach
Class 2-9: Miami Beach 2016 CSI2* 1.40/1.45m 8 770
Class 2-6: Miami Beach 2016 CSI2* 1.40/1.45m 3 4,565
Class 2-4: Miami Beach 2016 CSI2* 1.25/1.30m 14 0
Class 2-3: Miami Beach 2016 CSI2* 1.40/1.45m 23 0
Class 2-2: Miami Beach 2016 CSI2* 1.25/1.30m 9 44
Overall season
75th place in GCT Ranking € 0.00
Total prize Money € 5,613.00

2015 Season

Competition Rank EUR Video
Valkenswaard
Class 07: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.55m 43 0
Class 05: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.45/1.50m 22 0
Class 04: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.55m 29 1,000
Class 03: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.50m 24 0
Class 02: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.50/1.55m 18 0
Class 01: Valkenswaard 2015 CSI5* 1.45m 36 0
London
Class 14: London 2015 CSI5* 1.50/1.55m 36 0
Class 09: London 2015 CSI5* 1.45/1.50m 26 0
Class 05: London 2015 CSI5* 1.50m 41 0
Class 04: London 2015 CSI5* 1.45m 44 0
Chantilly
Class 05: Chantilly 2015 CSI5* 1.45m 15 0
Class 04: Chantilly 2015 CSI5* 1.60m 38 0
Class 03: Chantilly 2015 CSI5* 1.45m 28 0
Class 02: Chantilly 2015 CSI5* 1.50m 25 0
Class 01: Chantilly 2015 CSI5* 1.45m 51 0
Cascais, Estoril
Class 04: Cascais 2015 CSI5* 1.60m 30 0
Class 03: Cascais 2015 CSI5* 1.45/1.50m 35 0
Class 02: Cascais 2015 CSI5* 1.50m 37 0
Class 01: Cascais 2015 CSI5* 1.45m 37 0
Paris
Class 15: Paris 2015 CSI5* 1.50/1.55m 28 0
Class 11: Paris 2015 CSI5* 1.60m 42 0
Class 09: Paris 2015 CSI5* 1.45/1.50m 26 0
Class 06: Paris 2015 CSI5* 1.50m 37 0
Class 01: Paris 2015 CSI5* 1.45m 45 0
Cannes
Class 14: Cannes 2015 CSI5* 1.60 m 46 0
Class 13: Cannes 2015 CSI5* 1.50 m 25 0
Class 09: Cannes 2015 CSI5* 1.50 m 18 0
Class 04: Cannes 2015 CSI5* 1.45 m 29 0
Madrid
Class 15: Madrid 2015 CSI5* 1.55 m 20 0
Class 09: Madrid 2015 CSI5* 1.45 m 36 0
Class 05: Madrid 2015 CSI5* 1.50 m 6 1,103
Class 04: Madrid 2015 CSI5* 1.45 m 34 0
Antwerp
Class 05: Antwerp 2015 CSI5* 1.45m 15 0
Class 04: Antwerp 2015 CSI5* 1.55m 44 0
Class 03: Antwerp 2015 CSI5* 1.50m 37 0
Class 02: Antwerp 2015 CI5* 1.45m 3 750
Miami Beach
Class 13: Miami Beach 2015 CSI5* 1.45/1.50m 0
Class 09: Miami Beach 2015 CSI5* American Invitational 44 0
Class 05: Miami Beach 2015 CSI5* 1.50m 53 0
Class 04: Miami Beach 2015 CSI5* 1.45m 28 0
Overall season
91st place in GCT Ranking € 0.00
Total prize Money € 2,852.50

2013 Season